(موسسه، نشر و واحد فرهنگی دیجیتال)
قلعه هزار دالان

لیست پروژه‌های کتاب (در حال انجام ...)

ویژه همکاران - بخش سیرجان
الف) کتاب‌هایی که خودم، نویسنده یا پژوهشگر آنها هستم:
ب) کتاب‌هایی که مدیر تولید یا مشاور پژوهشی یا ناشر آنها هستم:
1- کتاب پژوهشی - سده‌سوزی در سیرجان قدیم
2- کتاب پژوهشی - آش شیر در پاریز سیرجان