افسانه‌های مردم سیرجاناین کتاب شامل

این کتاب شامل ۷۰ قصه به روایت ۴۵ راوی سیرجانی است که «پرفسور اولریش مارزلف» آلمانی رئیس انجمن جهانی قصه‌های عامیانه، بر آن مقدمه نوشته است.

قصه‌های عامیانه بخشی از یک فرهنگ و سنت بزرگ‌تر محسوب می‌شوند که با این وجود به شیوه‌هایی فردی اجرا و ارائه می‌شوند. این قصه‌ها پلی میان جامعه و فرد هستند و مناسب‌ترین وسیله برای درک ارزش‌ها و دغدغه‌های مشترک مردم ما و خود ما هستند. قصه‌ها خیلی بیشتر از یک متن هستند. آنها نیاز به یک رسانه دارند و رسانۀ قصه، راوی آن است. قصه‌ها هیچ‌گاه تهی از معنا نیستند و این راوی قصه است که معنا را می‌سازد و به قصه‌ها می‌بخشد. راوی‌ها، قصه‌ها را به یک فرم ثابت تکراری نقل نمی‌کنند که محققان آن فرم خاص را طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل کنند. قصه‌ها و افسانه‌ها همواره بخشی از فرهنگ عامه و بومی هستند و برای آنکه برای مخاطب جذاب باشند، اغلب به زبان و گویش محلی ارائه می‌شوند.

200,000 ریال – خرید